Kraftfulle spørsmål

Spørsmål er drivkraften i gode samtaler. De er grunnlaget for en coachende lederstil. For gjennom å stille gode spørsmål ansvarliggjør vi mottakeren, fremfor å gi dem svaret. Kraftfulle spørsmål fører til utvikling og læring. Denne artikkelen utdyper hva et kraftfullt spørsmål er, og gir deg et femtitalls spørsmål som spesielt ledere kan ta i bruk i dag. Hva venter du på?

Artikkelbilde

Åpne, kraftfulle spørsmål

Åpne, kraftfulle spørsmål er drivkraften i gode samtaler. De skaper refleksjon og byr på nye perspektiver og skaper dermed grobunn for godt samarbeid. Kort fortalt er kraftfulle spørsmål en type åpne spørsmål som får mottakeren til å tenke og reflektere.

Brukt riktig kan altså kraftfulle spørsmål skape et tankemessig paradigmeskifte. Med det menes at spørsmålet stilles under et sett med gitte betingelser – typisk nåværende situasjonsforståelse – men er formulert på en slik måte at det oppstår et nytt sett med betingelser, en ny situasjonsforståelse, når spørsmålet besvares. La oss se nærmere på hva som kjennetegner kraftfulle spørsmål.

Orange plakat med sort tekst: "Spørsmål er de nye svarene! Hvordan stille gode spørsmål?"

Kjennetegn på kraftfulle spørsmål

Kraftfulle spørsmål er spørsmål som stilles i en bestemt situasjon, for å både skape eierskap og refleksjon. De bidrar til å skape et ønske om å bevege seg fremover, skape klarhet i situasjonen og derigjennom legge grunnlaget for handling. Ikke alle spørsmål kan gjøre dette. Kraftfulle spørsmål kjennetegnes gjerne av følgende «egenskaper»:

Aktiv lytting

Det første kjennetegnet på at noen stiller et kraftfullt spørsmål er at de er aktivt lyttende. Det betyr at den som stiller spørsmålet lytter og evner å ta mottakerens perspektiv, kontekst og forståelse inn i spørsmålet. Spørsmål som «Hva mener du når du sier at teamet har et kommunikasjonsproblem? Hvordan ser det ut i praksis?» viser at du som avsender faktisk lytter og er interessert i å forstå mottakerens perspektiv.

Åpne spørsmål

Kraftfulle spørsmål er åpne i den forstand at de ikke kan besvares med Ja/Nei. I tillegg har de heller ikke bare ett riktig eller galt svar. Spørsmål som «Hvilke muligheter ser du for å forbedre samarbeidet?» er åpne og kan besvares på flere, ulike måter.

Skisse av kvinne som stille en rekke gode, kraftfulle spørsmål

Positiv hensikt

Kraftfulle spørsmål forutsetter en positiv hensikt. Med det menes at avsender aktivt viser at hen har tro på at mottakeren er i stand til å finne en god løsning selv. Et spørsmål som «Hva skal til for at du kan gjennomføre dette?» utrykker en positiv velvilje til mottakeren.

Eierskap til handling og resultat

Kraftfulle spørsmål forutsetter at mottakerne har eierskap til resultatene. Dermed også et ønske om handling. Et spørsmål som «Hva skal til for at du som Produkteier kan hjelpe teamet å forstå kundeinnsikten enda bedre?» plasserer eierskap hos mottakeren og peker samtidig mot handling for å skape en endring. Det samme gjelder spørsmål som «Hva må du som individ endre for at dette skal lykkes?»

Utfordrer nåsituasjonen

Kraftfulle spørsmål utfordrer eksisterende antagelser eller situasjonsforståelse. «Hvordan vil du reagere når teamet (mis)lykkes?» utfordrer forventingen om at noe vi ønsker skal skje, faktisk skjer. Tanken er å «utfordre» eller invitere mottakeren til å tenke gjennom sine egne antakelser. På samme måte kan spørsmålet «Hva sier det om troen på verdien av produktene våre, når vi konkurrerer på pris?» utfordre en eksisterende antagelse.

Sort og rød tekst på en hvit skjerm. Teksten er et sitat fra Jaime Casap

Kort og konsist.

Dette handler like mye om klarspråk. Skal kraftfulle spørsmål ha en effekt, må de være forståelige for mottakeren. Da er det (som regel) en fordel om de er korte og konsise, slik at mottakeren må reflektere over selve betydningen av spørsmålet. Ikke innholdet/konsekvensen av spørsmålet.

Kraften i kraftfulle spørsmål

Kraftfulle spørsmål åpner opp for nye tanker, vurderinger eller situasjonsforståelse hos mottakeren. Nettopp gjennom å utfordre mottakerens handling eller mening, øker mottakernes selvrefleksjon. Spørsmålet «tvinger» mottakeren til å reflektere over sin egen handling/situasjon. Kraftfulle spørsmål er derfor en sentral del av verktøykassen til coachende ledere eller tjenende lederskap. Tjenende lederskap handler om å bidra til at andre mennesker utvikler seg og – som vi i Team Agile liker å si det – blir supre.

Ikke minst, gjennom å aktivt sørge for at andre mennesker deler sine betraktninger og synspunkt, fremmer de åpenhet og et bedre ytringsklima. Det gir bedre tverrfaglig samarbeid når alle blir hørt, og er samtidig et viktig bidrag til psykologisk trygghet.

Bilde av Rudyard Kipling på sort bakgrunn. I hvit tekst et utdrag fra diktet "I keep six honest serving men"

Kraftfulle spørsmål starter – naturlig nok oftest med ett eller flere av spørreordene: Hvem, Hva, Hvor, Hvorfor, Hvilken, Hvordan, Når. Vi i Team Agile ikke særlig begeistret for ordet «Hvorfor» i denne sammenhengen.

Vi opplever ofte at «hvorfor» skaper en negativ assosiasjon mot noe som har skjedd i fortid. På en måte at mottakeren føler seg mistenkeliggjort, går i forsvarsposisjon eller får et behov for å forsvare noe. Dermed mister spørsmålet sin kraft. Vi forsøker så langt det er mulig å unngå bruken av «hvorfor». Dersom temaet er noe som skjedde i fortid, opplever vi at spørsmål som «Hva tenkte du på da du gjorde det?» eller «Jeg oppfattet at du sa ...; hva ønsket du å oppnå?» fungerer langt bedre enn «Hvorfor gjorde du det?». Ingen regel uten unntak. Men stort sett unngår vi «hvorfor» i kraftfulle spørsmål.

Still spørsmålet og hold munn

For å lykkes med komplekse spørsmål og ingen 100% riktige eller gale svar, må eierskap og ansvar ligge der kunnskapen er. Nemlig hos den enkelt ansatte. Både enkeltindivider og team vil over tid lære mer og raskere hvis de bare får muligheten. Samtidig kan eierskapet og motivasjonen øke. Og ikke minst – du slipper å ha svaret selv.

Mann med sort tape foran munnen
Hold munn og lytt!

Det å kunne stille spørsmål er helt sentralt. Spørsmål styrer samtalen. Det spørsmålet vi stiller, legger også føringer for hvilken retning samtalen tar. Kraftfulle spørsmål skaper rom for at mottakeren kan tenke fritt, beskrive, få frem egne tanker, følelser og refleksjoner.

Så etter at du har stilt et kraftfullt spørsmål, må du holde munn. Du må lytte. Kraftfulle spørsmål er ment for mottakeren, ikke deg selv. Still flere spørsmål og prat mindre. Være nysgjerrig og åpen, men hold munn. Da plasserer du ansvaret og eierskapet der det hører hjemme.

Kraftfulle spørsmål – hva nå?

Det var det hele. Nå gjenstår det bare å komme i gang. Plukk fritt fra denne listen for å komme raskt i gang.

Oppstart, åpne opp samtalen

 • Hva tenker du på?
 • Hva ønsker du å snakke om?
 • Hvilke refleksjoner har du gjort rundt situasjonen?
 • Hvordan opplever du situasjonen?
 • Hvordan står det til?

Utforske nåsituasjonen og muligheter

 • Hva er den egentlige utfordringen?
 • Hva er det som hindrer deg?
 • Hvor viktig er dette i den større sammenhengen?
 • Hva vet du om det nå?
 • Hva har du prøvd?
 • Hvilke ressurser er tilgjengelige for deg?
 • Hvilke avhengigheter holder deg tilbake?
 • Hvilke muligheter ser du?
 • Hva er alternativene?

Utforske løsning og handling

 • Hvordan kan du forbedre situasjonen?
 • Hva ønsker du skal skje?
 • Hva er en god løsning på kort sikt/lang sikt?
 • Fins det enklere/raskere muligheter?
 • Hva trenger du for å bestemme deg?
 • Hva er det minste du kan gjøre for å lære mer?
 • Hvordan ville en annen person håndtert dette?
 • Hva skal du oppnå? For hvem?
 • Hvordan kan jeg hjelpe?

Gjennomføring og prioritering

 • Hvis du sier Ja til dette, hva må du da si Nei til?
 • Hva konkret trenger du for å nå målet ditt?
 • Hva trenger du fra andre for å komme videre?
 • Hva er neste steg?
 • Når vil du gjøre det?
 • Hvordan vet du at du lykkes?
 • Hva er det minste du kan gjøre, for å lære om dette er en god løsning?
 • Hvordan ser suksess ut?

Læring

 • Hva var det viktigste du lærte?
 • Hvordan vil du oppsummere situasjonen nå i ettertid?
 • Hvis vi kunne begynne på nytt, hva ville du gjøre annerledes?
 • Hvordan kan du hindre at det skjer igjen?
 • Hva fungerte (ikke)?

Eksempler på «situasjonsspesifikke» spørsmål

(tenk gjennom hvor spørsmålene plasserer «ansvaret» i spørsmålet)

 • Hva må du gjøre for å gjenopprette tilliten hos teamet?
 • Hvilke skritt kan du ta for å forbedre kommunikasjonen med Produkteieren?
 • Hvilken av forbedringstiltakene har du sterkest eierskap til?
 • Hvilke av tilbakemeldingene har du størst innnflytelse på?
 • Hvordan kan du bidra til at vi får et annet resultat?
 • Hvordan vil du reagere når teamet mislykkes?
 • Hvordan forventer du at teamet vil ansvarliggjøre deg for resultatet?
 • Hvordan kan du hjelpe den personen som ikke kommer videre?

Hjelpespørsmål som driver samtalen videre

 • Hva så?
 • Hva mer?
 • Har jeg forstått deg riktig at ... ?
 • Hva annet?

Videre lesning og flere spørsmål

Det fins flust av referanser og litteratur om kraftfulle spørsmål, f.eks.:

Co-Active Coaching: Changing Business, Transforming Lives

The Book of Beautiful Questions

The Art of Powerful Questions

RESULTS Coaching: The New Essential for School Leaders