Moderne smidig!

Moderne smidig er lett å forstå og passer hele organisasjonen, ikke bare IT. Det bygger på fire prinsipper: Gjør folk supre; Skap trygge rammer; Eksperimenter og lær raskt; og Lever verdi fortløpende. Moderne smidig forsøker å fange essensen av smidig. Enklere å forstå, fortsatt like vanskelig å mestre. For å lykkes må du starte, lære og fortsette med det.

Artikkelbilde

Manifestet for smidig programvareutvikling (2001) og Scrum (1996) ble til for å skape en «bedre måte» å lage programvare på. Datidens rådende prosjektmetoder baserte seg på at all kunnskap som var nødvendig for å lykkes var kjent ved oppstart. Dermed ble all planlegging gjort ved oppstart. Resten av arbeidet bestod da i å levere på planen i en stor leveranse til slutt. Det som kanskje hadde fungert til da, var ikke særlig nyttig for programvareutvikling, hvor oftest kun en liten del av kunnskapen var kjent tidlig. Når alt arbeidet handler om å effektuere på en plan, er endringer, tilpasninger og justeringer krevende og/eller fordyrende – hvis det i det hele tatt er mulig.

Med smidig tok man motsatt utgangspunkt – nettopp at ingen kan forutse fremtiden. Derfor planlegger vi et stykke før vi begynner å jobbe. Straks vi oppdager at planen ikke lengre er riktig, endrer vi kursen.

Å levere programvare etter plandrevet prosjektmetodikk førte til mislykkede IT-prosjekt og budsjettoverskridelser både i utlandet og her hjemme. Årsaken til NAVs kjempesmell på IKT-modernisering noen få år tilbake, ser nettopp ut til å skyldes at for mange antagelser ble planlagt og fastlagt tidlig, og antagelsene viste seg senere å ikke stemme.

20-åring med utallige praksiser

Manifestet for smidig programvareutvikling fylte 20 år i 2021. Smidig arbeidsmetodikk har eksistert og vært praktisert lenge før den tid. Som programskrift for et nytt tankesett er Manifestet for smidig programvareutvikling i en særstilling med tanke på innflytelse, særlig på programvareutvikling. Og tankesettet er på full fart ut i hele organisasjonene. Smidig utvikler seg, og det utvikles stadig nye måter å levere verdi raskere og bedre.

Smidig i hele organisasjonen

Programvare tar over verden, hører vi ofte. Uten å overdrive kan vi trygt si at digitaliseringen påvirker stadig flere bransjer og fag. Teknologien utvikler seg stadig raskere og byr på stadig flere muligheter for fart og skalering. Dette endrer menneskers atferd, vaner og forventninger.

En skulle derfor tro at Manifestet for smidig programvareutvikling stod trygt på egne bein. Og det gjør det. Likevel, for å beskrive smidig og den endringen det innebærer for hele organisasjonen, syns vi Moderne smidig er enklere å forstå for de utenfor IT…

Smidig er ettankesett; definert av verdier, veiledet av prinsipper og legemliggjort gjennom utallige praksiser.

Illustrasjon av hvordan smidig består av ett tankesett; fire verdier, veiledet av 12 prinsipper og legemliggjort gjennom utallige praksiser.

Smidig kommer i utallige former og praksiser, med en tilhørende industri av eksperter, sertifiseringer og rammeverk. Vi opplever at Moderne smidig peker tilbake på røttene i en moderne form. Det er oppdatert i den forstand at det har tatt inn over seg 15 år med videreutvikling av tankesett og verdier, og kuttet essensen av dette til beinet.

Moderne smidig

Moderne smidig består av fire prinsipper:

  • Gjør folk supre
  • Skap trygge rammer
  • Eksperimenter og lær raskt
  • Lever verdi fortløpende
De fire prinsippene i Moderne Smidig

Disse fire prinsippene bidrar sammen til å levere verdi til kundene fortløpende mens du har det skikkelig bra på jobb. Joshua Kerievsky publiserte en tidlig versjon av Moderne smidig i 2015 før Moderne Smidig ble presentert i et foredrag av Kerievsky på Agile 2016. Last ned slidene her. Du finner en rekke gratisk kilder og mer informasjon på Modern Agile, og det fins egne nettsamfunn, Slack-kanaler etc.

Manifestet for smidig programvareutvikling adresserer nettopp «beste praksis» for programvareutvikling i en spesifikk historisk kontekst. Men svært mye av innholdet –tankesettet og praksisene – kan enkelt omsettes utenfor IT-avdelingen. Selvorganiserende team, utrettelig fokus på læring og forbedring kan nesten sies å være obligatoriske idealer – uansett bransje og fagområde.

Smidige verdier og prinsipper blomstrer best i en kontekst som verdsetter og støtter opp under nettopp de samme prinsippene og verdiene. Og i den sammenhengen er vi veldig begeistret for Moderne Smidig. La oss kort se på de fire prinsippene:

Gjør folk supre!

Du trenger ikke jobbe med software, men du trenger å gjøre folk supre. Umiddelbart tenker vi på å gjøre brukerne eller kundene supre, med en tydelig inspirasjon fra Kathy Sierras bok, Badass: Making Users Awesome. Nokså ubeskjedent skriver hun at målet ikke er å bygge fantastiske produkter eller digre selskap, men å skape fantastiske mennesker og gjør dem supre gjennom produkter og tjenester. Skape en positiv endring i folks liv.

På den måten en perspektivet prinsippet begrenset til kunder, men til hele den verden og alle de mennesker som omgir deg. Hvorfor stoppe med kundene? Det er mennesker du jobber sammen med og samhandler med. Hvordan kan vi som team spille hverandre gode? Hvordan kan vi sørge for å gjøre interessentene og eierne supre? I det store og det hele, prinsippet strekker seg til menneskelig samhandling generelt, og ikke bare hvordan teamet jobber sammen for å produsere software. I så måte opplever jeg det første prinsippet som et langt lettere å forklare enn en av verdiene i Manifestet for smidig programvareutvikling – «Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger». Jeg ser ikke poenget med å stoppe der. Det store, hårete målet, for å sitere Jim Collins, bør jo strekkes seg til å gjøre alle – fantastiske folk som gjør andre supre.

Skap trygge rammer

Å gjøre folk supre er ikke mulig uten psykologisk trygghet. På engelsk brukes ordet Modern agile «prerequisite», altså gjøre trygghet en forutsetning.

Moderne smidig henter inspirasjon fra Charles Duhigg The Power of Habit, og historien om aluminiumsgiganten Alcoa. Alcoa hadde problemer med misfornøyde arbeidere, et dårlig produkt og dermed dårlig lønnsomhet. Historien handler om hvordan administrerende direktør O’Neill gjorde trygghet til en forutsetning for arbeiderne og sørget for en sikker arbeidshverdag. Og gjennom det utrøttelige fokuset på trygghet reddet han også businessen. Da O’Neill gikk av som leder etter 13 år i år 2000 var aksjekursen gått gjennom taket, skader og sykefravær redusert og kundene langt mer fornøyde.

Bilde av fire stykker foran en pc på et kontor

Fraværet av trygghet – frykt – dreper på sin side all ytelse. Psykologisk eller sosial trygghet er nøkkelen til å låse opp høy ytelse. Team som har en felles oppfatning om at alle medlemmene er trygge for/ sikret mot mellommenneskelig risiko, har større sannsynlighet for å være mer effektive. For nyere bedrifter som Google, kommer de til tilsvarende forskning på egne team. Tilsvarende verdi i Manifestet for smidig programvareutvikling er sannsynligvis «Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy». I likhet med det første prinsippet kommer også dette som et påbud eller oppfordring – skap trygge rammer. Jobb aktivt med å skape trygghet for hverandre. Igjen liker jeg prinsippet i sin bredere betydning, utenfor jobbrammene. Igjen syns jeg manifestet er for snevert. Mennesker er mer enn bare ansatte. Sikkerhet handler om mulighet til å gjøre feil, mulighet til å si sin mening, fysisk sikkerhet, økonomisk sikkerhet osv.

Eksperimenter og lær raskt

Bort med antagelsene! Enten du kjenner behovet og/eller løsningen, trenger vi å være i stand til å teste og lære av resultatene raskt. Sjeldent vi har nok kunnskap på forhånd, før vi starter å arbeide. Etter hvert vil vi lære mer om hvilke problemer vi skal løse og hvordan kundene egentlig ønsker at behovene blir dekket. Statistikeren Georg Box skal etter sigende ha sagt at «Alle modeller er feil, men noen er likevel nyttige.» Cynefin rammeverket beskriver nivåer av kompleksitet og peker på hvilken praksis som kan være aktuelle for å løse problemet. Smidig passer godt på komplekse problemer, i den forstand at smidig omfavner usikkerheten og planlegger for å endre retning underveis etter hvert som vi lærer.

Mange problemer vi møter har ikke en riktig løsning, men snarere en hel underskog av løsninger som er mer eller mindre gode. I tillegg møter man ofte problemer for første gang, og på lik linje som ingen kan forutse fremtiden vet vi heller ikke alle svarene. I dette finner «Eksperimenter og lær rask» særlig sin misjon. Begrepet endringsdyktighet fanger opp essensen av dette, nemlig egenskapen til å bli god til å endre seg i møte med ny innsikt og læring. Evnen til å møte enhver situasjon med vilje til å lære og utvikle seg selv for å skape verdi for andre, er en forutsetning for forretningsmessig smidighet eller smidighet i stor skala. Endringsdyktige team og organisasjoner omfavner endring i stedet for å gjøre seg robuste i møte med endring.

I Moderne smidig forstås læring i en bred kontekst som ikke bare omfatter programvareutvikling, men også teamet og organisasjonen. Gjennom å lære har vi samtidig muligheten til å forbedre oss hele tiden.

Lever verdi fortløpende

Alt det som ikke er realisert eller levert i hendene på brukerne, skaper ikke verdi. Ordet Verdi er for meg helt avgjørende. Verdi kan defineres som de fordelene kundene kan forvente fra produktene, tjenestene eller opplevelsene organisasjonen leverer. Fordeler kan komme gjennom å skape en positiv opptur, gjennom å lindre vondter eller begge deler i kombinasjon. Fordeler eller verdi kommer i alle mulige former, mens det bedriften får tilbake oftest er penger (direkte eller indirekte). For å levere verdi fortløpende tvinges vi til å levere lite og ofte. Eksperimenter, lære og justere – og levere. Og sagt på en annen måte. Ved å ikke levere fortløpende, holde du tilbake på det som du trenger for å skape verdi for deg selv, og rettferdiggjøre for eksempel et produkts eller en organisasjons eksistens.

Dette prinsippet virker så selvsagt og de færreste er uenig i dette. Manifestet er skrevet i sin kontekst, og beskriver dette som «Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon.»

Likevel – ser vi ut i verden, avhengig av bransje og produkt, ser vi at en plass mellom 70-90% av all funksjonalitet sjeldent eller aldri blir brukt, f.eks. i undersøkelser fra Stanish group. Og ser vi på årsaken til at oppstartsbedrifter mislykkes, trekke nettopp ingen etterspørsel i markedet frem som den vanligste årsaken til at oppstartsbedrifter mislykkes. Det handler om å skape en effekt. Gjøre en forskjell i verden. I Team Agile kaller vi dette akselerert verdiskapning – hvilket vi syns gjelder for både private og offentlige virksomheter. Gjennom å fokusere på de menneskene eller gruppene organisasjonene er til for, søker vi å mest mulig effektivt skape verdi – goder, nytte eller fravær av vondter – for dem. Og i en kompleks verden er en smidig tilnærming den mest effektive måten å gjøre det på.

Ja, takk. Begge deler!

Det er ikke enten Manifestet eller Moderne Smidig, det er begge deler. Vi opplever at Moderne smidig er enklere å forklare, oppleves mer moderne, fanger inn lean, devops og designtenkning. Det resonerer enklere og lettere med flere. Prinsippene er mindre spesifikke og dermed kanskje mer allmenngyldige.

Vi opplever at Moderne smidig tilfører fornuftige prinsipper og retning for hele organisasjonen gjennom et menneskeorientert syn på verdi. Det tilbyr en lett forståelig rettesnor i hverdagen. Smidige teknikker g praksiser kommer og går. Men de underliggende ideene og prinsippene, særlig slik de kommer frem i Moderne smidig, er tidløse. Enklere å forstå, men akkurat like vanskelige å mestre…

Ønsker du en uforpliktende prat om smidig, endringsdyktighet eller verdidrevett rasformasjon. Ta kontakt med Team Agile her