Ingen drømmeorganisasjon uten supre team

Drømmeorganisasjonen skaper mer verdi enn det andre organisasjoner klarer. Den kjennetegnes av tillit, ledere som lytter, medvirkning fra de ansatte og en fryktløs kultur preget av toleranse og stolthet. Organisasjonen klarer både å drive endring og innovasjon, samtidig som den fungerer godt for ledere og medarbeidere. Det som høres ut som utopi for mange er realiteten for mange ledere og arbeidstakere i dag. Hva er det organisasjonene får til? Hva er det lederne gjør annerledes? Og hvordan kan du skape en drømmeorganisasjon?

Hva er «Drømmeorganisasjonen»?

Bilde av Oscar Amundsen, forfatteren bak boken "Drømmeorganisasjonen"

Oscar Amundsen på bildet, er professor i organisasjonsforskning ved NTNU og bruker begrepet «Drømmeorganisasjonen» som tittel på sin nyeste bok. Amundsen undersøker hva forskningen sier om det som kjennetegner organisasjoner som er gode på endring og innovasjon, samtidig som de er attraktive for dem som jobber der. «Drømmeorganisasjonen» har åtte fellesnevnere. Amundsens ambisjon er å vise hvordan og hvorfor de 8 trekkene styrker evnen til endring og innovasjon.

Fellesnevnere ved Drømmeorganisasjoner

“Drømmeorganisasjonen” av Oscar Amundsen

Amundsen forklarer hvorfor og hvordan de åtte fellesnevnerne har positiv betydning og virker sammen for å skape gode organisasjoner. Boken presenterer få radikalt nye ideer, men summerer opp og bygger et forskningsmessig grunnlag for følgende:

  • Tillit: tillit handler om pålitelighet og risiko gjennom å stole på andre, og tillit skaper flyt av informasjon og kunnskap som fremmer organisasjoners evne til læring
  • Selvstyrt arbeid (autonomi): handler om å kunne bestemme over egen hverdag og fremmer motivasjon og skaper engasjerte medarbeidere
  • Stolthet: stolthet til jobben skaper forpliktende engasjement til virksomheten og virksomhetens mål, og bidrar til ansattes motivasjon og lyst til å bidra til virksomhetens mål
  • Toleranse: overfor forskjellighet av ideer og meninger, samt toleranse for feil skaper grobunn for eksperimentering og læring, som fremmer innovasjon
  • Fryktløshet: handler om psykologisk trygghet, en gruppeforventning om at det er trygt å by på seg selv og sine meninger i gruppen, uten å frykte for å komme i forlegenhet; psykologisk trygghet er selve grunnmuren for nye ideer, endring og innovasjon
  • Praktisk forankring: handler om praksisnære løsninger i den forstand at endringer og nye løsninger bygger videre på medarbeidernes kunnskap og kompetanse slik at de ansatte opplever dem som relevant og nyttige (også for dem selv)
  • Ekte medvirkning: handler om at de ansatte faktisk blir og opplever å bli hørt, noe som styrker endringsevnen og -viljen i hele virksomheten
  • Lyttende ledelse: handler om å lytte for å forstå og lære, og peker mot den nye lederrollen hvor lederen jobber sammen med og legger til rette for medarbeiderne kan gjøre jobben sin best mulig.

Hvorfor er team så viktig i Drømmeorganisasjonen?

I Team Agiles Drømmeorganisasjon er team den minste «enheten» som bidrar til å skape verdier. Teamene er organisasjonens stående produksjonslinje som kontinuerlig leverer verdi. De er selve navet i verdiskapningen. I Team Agile tenker vi at nettopp at organisering i team er et sentralt kjennetegn på vinnerne i dag. Den 9. faktoren i Drømmeorganisasjonen er teamet!

Hvordan bidrar team til å skape mer verdi, raskere?

Når verden endrer seg på utsiden, forutsetter det at virksomheten er endringsdyktig på innsiden. Dersom virksomheten ikke evner å endre seg, vil den på sikt blir stadig mindre relevant for målgruppene sine. Endringer er normalen i dag. Dette krever kontinuerlig uttesting, utvikling og læring som gir mulighet for å justere løsningene man tilbyr målgruppene sine. Det er her teamet kommer inn. Tverrfaglige team er et av flere kjennetegn ved en smidig organisasjon.

Team som samler innsatsen rundt et kundebehov eller -problem med tverrfaglig kompetanse har større sannsynlighet for å lykkes, sammenlignet med «silobasert» organisering. Ved å kutte overleveringer mellom fagspesialister sparer man tid på venting og sikrer et mindre informasjonstap. Et team med all nødvendig kompetanse for å løse et problem vil i mindre grad oppleve både lange ventetider og et lavere informasjonstap. Det øker effektiviteten og farten på verdiskapingen.

Hva nå, tenker du?

Drømmeorganisasjonen har lyttende ledere og sørger for en tillitsbasert kultur med høy grad av toleranse og en fryktløs kultur. Dette går hånd i hånd med verdiskaping i team. Faktorene som trekkes frem i «Drømmeorganisasjonen», er avgjørende for å skape gode team og gode rammer rundt teamene. Team Agile jobber med å etablere og skape drømmeorganisasjoner hver eneste dag.

Vår tilnærming er å starte med verdiskapningen – hva skal vi oppnå for hvem. Effektmål er helt sentralt for å komme i gang og bygge både stolthet og autonomi. Videre må teamet finne en god måte å faktisk gjøre jobben på, da jobber vi ofte med teamkontrakter, som for eksempel «Team Canvas». I disse bygges avgjørende tillit, toleranse og fryktløshet. De fire prinsippene fra «Moderne smidig» er også viktig for å forstå tankesettet som ligger til grunn for moderne verdiskaping.

Ønsker du hjelp til å komme i gang? Eller har du noe på hjertet? 💌 Gi lyd, så tar vi en prat om hvordan din Drømmeorganisasjon kan se ut 😊